Regulamin Sklepu Internetowego

AGNUS sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 

1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy www.agnus.net.pl będący własnością firmy AGNUS sp. z o.o.
  z siedzibą: ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809374 NIP: 1133005385, REGON: 384655172.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie
  w sklepie internetowym www.agnus.net.pl , zwanym dalej Klientem, a firmą AGNUS sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.agnus.net.pl.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.agnus.net.pl jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

 

2 Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego www.agnus.net.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.agnus.net.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.agnus.net.pl.

 

3 Realizacja zamówienia 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkowania i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności .
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, z wyłączeniem danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego www.agnus.net.pl Sprzedający w sposób jasny, zrozumiały i widoczny udostępni informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym będzie oznaczało, że Kupujący zapoznał się i rozumie informacje, o których mowa w ust. 5.
 7. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres poczty e-mail Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta, chyba że Sprzedawca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku (e-mailem) przed zawarciem umowy.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie www.agnus.net.pl należy:
  • kliknąć wybrany produkt, który zostanie dodany do koszyka,
  • podać dane adresowe, na które zostanie nadana przesyłka z zamówionymi produktami,
  • określić sposób płatności i sposób przesyłki,
  • dokonać zamówienia.
 9. Firma wystawia paragony oraz faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.
 10. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Warunkiem zawarcia umowy jest oznaczenie przed zawarciem umowy w odpowiednio przygotowanym miejscu na stronie sklepu internetowego tzw. checkboxa obejmującego zgodę na treść i obowiązywanie Regulaminu oraz obejmującego oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu internetowego. Zarówno Regulamin Sklepu internetowego jak i Polityka Prywatności są dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Sklep internetowy korzysta z certyfikatów SSL celem utrzymania bezpieczeństwa połączenia podczas zakupów i opłat oraz bezpieczeństwo danych klientów.

 

4 Płatności 

 1. Płatność za realizację zamówienia następuję w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, również w formie przedpłaty;
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera;
 • gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w magazynie sklepu;
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionych przez Sprzedawcę;
 1. Kupujący jest zobowiązany do oznaczenia sposobu dokonania płatności przed złożeniem zamówienia w sposób oznaczony w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 2. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca i kwota jednorazowego zamówienia przekracza kwotę 15.000zł, a od 1 stycznia 2022 r. gdy przekracza 8.000 zł, płatność następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z art.19 ustawy Prawo Przedsiębiorców.
 3. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

 

5 Dostawy

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.agnus.net.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy inPost lub wybranej firmy kurierskiej. Klient może także odebrać towar w magazynie stacjonarnym.
 3. Koszty związane z dostawą pokrywa Klient.
 4. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w zamówieniu.
 6. Termin realizacji sprzedaży wynosi do 5 dni roboczych.  

  6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 3. Termin 14–sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 1-6 Paragrafu 6 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta( Dz.U.2014r., poz.827).
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7 Reklamacje

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. Prawach Konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz Kodeksie Cywilnym, Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 30 dni od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).
 2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę produkcyjną.
 4. Gdy zakupiony przez Klienta towar posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@agnus.net.pl oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do magazynu Sprzedającego będącego miejscem zakupu towaru.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558§1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

8 Ochrona prywatności

 1. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden sposób zewnętrznym osobom oraz firmom, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt 3 poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma AGNUS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815599, NIP: 1133006930, REGON: 384924057.
 3. Cele i czas przetwarzania – dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 4. Odbiorcy danych – dane Klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych – Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Klienta.
 7. Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody klienta i dotyczą wyłącznie oferty sklepu internetowego www.agnus.net.pl.
 8. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.

 

9 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym z godnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.